Ordensregler

Interne ordensregler

 • 1.
  Helårsbeboelse i kolonihaven er ifølge lejekontrakten med Nyborg kommune ikke tilladt.
  Beboelse/overnatning må kun finde sted i sommertiden, i tidsrummet den 1. april til den  1 oktober. I perioden her imellem er det ikke tilladt at opholde sig i haveparcellerne i tidsrummet fra kl.21.00 til kl.6.00.  Overtrædelse heraf medfører opsigelse af lejemålet.
 • 2.
  Det påhviler enhver lejer at dyrke sin lod som en kolonihave og til enhver tid at holde den i sømmelig orden, fri for ukrudt og andre skadelige plantevækster, der kan være til gene for andre kolonihaver i foreningen, samt den derpå værende bebyggelse skal holdes i ordentlig og sømmelig stand.
 • 3.
  Intet nybyggeri, ombygning eller tilbygning må finde sted, før byggetilladelse er indhentet og godkendt med 2 underskrifter af bestyrelsen. Det er bestyrelsens pligt at følge og tilse byggeriet under opførelsen. Bygge retningslinjer og ansøgningsprocedure kan ses og hentes på www.helgetoften.dk
 • 4.
  Hæk/hegning må kun foretages efter aftale med bestyrelsen, og med de af Nyborg kommunes angivne træsorter. Klipning foretages efter behov, dog senest 1. september.
  Klipning af hegn/hække mod sti/vej : 150 cm høje og max 50 cm brede mod naboer: 180 cm høje og max 50cm brede.
  Adgang til haven skal være forsynet med havelåge, påsat havens nummer.
 • 5.
  Ved manglende ren- og vedligeholdelse af hæk, vej til midte, samt havelod, får havelejeren tilsendt brev om den manglende vedligeholdelse af sit område, med en frist på 2 uger til at få påtalte bragt i orden. Efterfølgende sætter bestyrelsen en gartner til at udbedre det påtalte. Regningen for gartner arbejdet og eventuelle salærer betales af medlemmet. Ved manglende betaling for gartner og salær, eller gentagelse i indeværende år, kan lejemålet opsiges med 14 dages varsel.
 • 6.
  Ved en eventuel fraflytning ved fogeds hjælp, faktureres havelejer alle omkostninger. Hvis ikke havelejer er i stand til at betale, modregnes beløbet ved et gensalg af haveloddet.
 • 7.
  Parkering på vejene er ikke tilladt. Af og pålæsning er kortvarigt tilladt. Der må parkeres på p-pladsen ved indgangen fra Ladegårdsvej samt på sideparkerings lommerne på stamvejen. Der er endvidere en fælles parkering ved H.F. Grejsdalen, i bunden af Helgetoftevej.
 • 8.
  Man kan igennem bestyrelsen ansøge om lov til at anlægge en indkørsel/ p-lomme på eget lod.
 • 9.
  Der må ikke henstilles uindregistrerede eller for haveforeningen uvedkommende køretøjer, i eller på området.
 • 10.
  Dagrenovation skal medtages til ens faste bopæl. De opstillede skraldespande på stamvejen er til offentligheden der passere området.
 • 11.
  Afbrænding af haveaffald er forbudt.
  Kompost skal deponeres i kompostbeholdere eller i lejede containere og må ikke smides ned af skrænter til voldanlæget eller på foreningsområdet generelt.
 • 12.
  I Perioden 15. Maj til 1. oktober er brug af motorredskaber kun tilladt på hverdage fra kl. 7.00 til kl. 19.00.
  Forbuddet gælder på alle søn og helligdage.
 • 13.
  Flytning og adresse ændring, oprettelse af mail skal meddeles snarest. Omkostninger i forbindelse med kontakt til folkeregisteret, vil blive opkrævet hos medlemmet.
 • 14.
  Foreningshuset kan kun lejes af medlemmer af haveforeningen Helgetoften.  Lejeperioden er på   3 sammenhængende dage og koster 500.-  Depositum på 500.- lægges kontant ved reservering. Nærmere regler og beskrivelse kan ses på www.helgetoften.dk, eller ved kontakt til foreningshus-udvalget.
 • 15.
  Jævnfør Nyborg kommunes betingelser for udlejning og ordensreglement, påhviler det bestyrelsen at godkende og optage nye medlemmer i foreningen. Det er derfor forbudt og ugyldigt at sælge sit kolonihavehus uden om bestyrelsen. Huset og grunden SKAL vurderes af husvurderingsudvalget, og køber SKAL godkendes som medlem i foreningen, samt informeres om foreningens love og regler, før en køb og salgs aftale kan indgås. Da en godkendelse af nyt medlem er en betingelse for en overdragelse, kan et salg uden om bestyrelsen, i sin yderste konsekvens, føre til en anmeldelse om bedrageri.                                                                                                          Se Kolonihaveforbundet, ” Information til køber om handel med kolonihavehus (på lejet jord)”  Spørgsmål vedrørende køb/salg samt vurdering rettes til kasseren. Se kontakt info.
 • 16. Venteliste:
  Venteliste afventer afstemning på generalforsamling, eller kommunalt krav fra 2019.
 • 17.
  Øvrige regler udstedt af Nyborg kommune, ”Betingelser for udlejning” samt ”Ordensreglement” er gældende i foreningen.