Love og vedtægter

Love og vedtægter for Haveforeningen Helgetoften, Nyborg

CVR NR. 36 093 234

DER HENVISES I ØVRIGT TIL NYBORG KOMMUNES ORDESNSREGLER  SAMT KREDSENS VEDTÆGTER                                                                                                                  

Vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen den 18. juli 1978

Rettelserne er vedtaget på generalforsamlinger i 1981, 1983, 1994 og 1997.

Rettelser til § 5 samt den nye § 10 er vedtaget på generalforsamlingen den 13. maj 2000.

Rettelser til § 5 er vedtaget på generalforsamlingen den 24. maj 2002.

Rettelser til § 2, 5 og 6 er vedtaget på generalforsamlingen den 25. maj 2010.

Rettelser til § 3, 6 og 7 og 9 er vedtaget på generalforsamlingen den 30. maj 2015 og til § 4 på generalforsamlingen den 31 maj 2017 og erstatter tidligere udsendte vedtægter.

 

 § 1

Foreningens navn er haveforeningen Helgetoften.

Foreningen har til formål at varetage de enkelte medlemmernes interesser, samt fremme de forhold, der har betydning for kolonihaveideen.

§ 2

Der afholdes en årlig generalforsamling i maj måned. Denne skal indkaldes med 8 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Forslagsstilleren skal være til stede.

En ekstra ordinær generalforsamling kan af bestyrelsen indkaldes, når denne finder det påkrævet, eller hvis 1/3 af medlemmerne indsender en skriftlig begrundet begæring derom.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Skriftlig afstemning skal foretages efter begæring fra ’et medlem.

Kun medlemmer har stemmeret og hver have har 2 stemmer.

§ 3

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Formand, kasserer samt 3 medlemmer.

Formanden og 1 medlem afgår i ulige årstal. Kasserer og 2 medlemmer afgår i lige årstal. Genvalg kan finde sted. Tillige vælges for 1 år ad gangen 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisor suppleant. Ligeledes skal der hvert år vælges 3 delegerede samt 1 eller 2 suppleanter til repræsentantskabet i Syd Fyn kreds.

§ 4

Kontingenter fastsættes af bestyrelsen og opkræves over FI-kort hvert år i januar. Medlemmer som ønsker det kan dog få regningen på mail. Det samme gælder andre skrivelser fra foreningen. Kontingentet skal betales senest 1. februar. Havelejen opkræves sammen med kontingentet.

Nye medlemmer betaler 40 kr. i indskud. Ved havehandel betaler både køber og sælger hver 200 kr. til foreningen.

Ved udsendelse af FI-kort pålignes den til enhver tid gældende porto.

Kontingent der betales efter 1. februar tillægges 50 kr. i bøde. Er kontingentet ikke betalt 15. februar betragtes lejemålet som opsagt.

Dog kan et medlem der ikke er i stand til at betale sit kontingent i tide, søge om udsættelse hos kasseren, senest dagen før kontingentet skal betales. Der kan som hovedregel ikke bevilges mere end 1. måneds udsættelse, ligesom man ikke kan påregne at få udsættelse hvert år.

Overholdes ovenstående ikke, kan der ikke bevilges udsættelse af betalingen.

Ved udsendelse af første rykker, som sendes som et almindeligt brev tillægges et rykker gebyr på kr. 50, samt de til enhver tid gældende portoudgifter. Sker betalingen ikke efter denne henvendelse og der skal udsendes et anbefalet brev med opsigelse, tillægges yderligere et rykkergebyr på kr. 100 samt de til enhver tid gældende portoudgifter.

§ 5

Misligholdelse af have som påtales af bestyrelsen, pålignes kr. 50 i bøde, der opkræves i kontingentet det følgende år.

Adresseændring skal meddeles enten formand eller kasserer skriftligt. Sker dette ikke opkræves der et gebyr på kr. 100, samt de til enhver tid gældende gebyrer hos Nyborg Kommune for adresseoplysning.

§ 6

Afståelse (salg) af haver må kun ske med bestyrelsens samtykke. Og når der er fundet vurdering sted efter Kolonihaveforbundets regler. Overetagerne kan kun opnå kontrakt, når den i kommunes ordensreglement handelsafgift er betalt til foreningen af sælger.

Hvis et medlem misligholder sin have, eller på anden måde overtræder reglerne for leje af et kolonihavelod, kan vedkommende opsiges af bestyrelsen efter Kolonihaveforbundets retningslinjer.

§ 7

Føler 1 medlem sig forurettet, kan denne henvende sig til formanden med en skriftlig klage, som forelægges bestyrelsen. Den samlede bestyrelse søger da, at finde en retfærdig løsning på problemet. Føler medlemmet sig herefter stadig forurettet, kan denne henvende sig til kredsformanden, som så tager sig af det videre forløb i samarbejde med resten af kreds bestyrelsen.

§ 8

Bestyrelsen er ulønnet, undtaget kasseren, der hvert år ved regnskabets afslutning, honoreres med et beløb, der er fastsat til 5 kr. pr. have.

§ 9

Kasseren tegner foreningen og må bruge netbank. Formanden har til enhver tid ret til sammen med revisorerne, at revidere kassen. Regnskabet afsluttes hvert år omkring 15. januar. Regnskabet skal revideres af revisorerne inden generalforsamlingen.

§ 10

I perioden 15. maj til 1. oktober er brug af motorredskaber kun tilladt på hverdage fra kl. 7.00 til kl. 19.00 . På alle søn og helligdage må der i perioden 15. Maj til 1.oktober ikke benyttes motorredskaber.

§ 11

I tilfælde af sager, hvor loven intet foreskriver, træffer bestyrelsen de nødvendige forholdsregler under ansvar over for generalforsamlingen. Lovene kan kun ændres på en ordinær generalforsamling, og almindeligt stemmeflertal er afgørende.